ترانه‌ی توت‌فروش

ترانه‌ی توت‌فروش

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی ورپریده

ترانه‌ی ورپریده

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی انگوری

ترانه‌ی انگوری

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی گل وحشی

ترانه‌ی گل وحشی

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی  بی‌غمِ زمانه

ترانه‌ی بی‌غمِ زمانه

سال اجرا: ۱۳۳۹
ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم دور دنیا با جیب خالی
ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم  رقاصه‌
ترانه‌های ساخته شده برای فیلم داش آکل