مراسم فارغ‌التحصیلی حسین دستگاه ( هم‌محله‌ای منفردزاده و کیمیایی) از دانش‌سرای ورزش