اسفندیار منفردزاده (رهبر ارکستر) و جمع نوازندگان این ارکستر