مجتبی خوش‌ضمیر (کمانچه)، اسماعیل تهرانی (سنتور)، اسفندیار منفردزاده (عود) و رضا ترشیزی (تمبک)