منوچهر نوذری، اسفندیار منفردزاده، داریوش مهرجویی، ناصر ملک‌مطیعی،‌ مسعود کیمیایی، مصطفی عالمیان، همایون، بهروز وثوقی، عباس شباويز، قدرت‌الله احسانی