اولیل دهه‌ی ۷۰ُ – اورنج کانتی، حیاط منزل اسفندیار منفردزاده