همراهان گرامی و مخاطبان هوش‌یار این سامانه! 

دست شما را برای یادآوری نادرستی‌ها و کاستی‌های این سامانه و همچنین نظردهی و نقد آن می‌فشاریم؛ 

آدرس الکترونیکی editor@monfaredzadehmusic.com قاصد بین راهبر این سامانه و شماست.