طراح جلد: محمد نویری ، با وام‌گیری از نقاشی فرانک فتاحی