در جلد این آلبوم که اوایل دهه‌ی ۷۰ در ایران منتشر شد، نام منفردزاده و شهیار قنبری ذکر نشده است.