موسیقی متن فیلم بیگانه بیا

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: مسعود کیمیایی
  • سال ساخت: ۱۳۴۷
  • اولین انتشار: سال ۱۳۴۷، «رویال»، صفحه‌ی ۴۵ دور شماره‌ی RT-1865

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۱ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۲ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی دیجیتال فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۳ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۴ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی دیجیتال فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۵ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی دیجیتال فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۶ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی دیجیتال فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۷ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی دیجیتال فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۸ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی دیجیتال فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۹ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی دیجیتال فیلم
نام قطعه: قطعه‌ی شماره‌ی ۱۰ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی دیجیتال فیلم

دیگر آثار شنیداری...