این آلبوم در سال‌های اولیه‌ی بعد از انقلاب، با اسمی نامربوط به آثار منفردزاده، توسط موسسه‌ی «آوای‌ تنبور» و بدون مجوز اسفندیار منفردزاده در مورد استفاده از آثار او در این آلبوم منتشر شده است.