این آلبوم در اواسط دهه‌ی پنجاه توسط موسسه‌ی «سوپر دیسکو» منتشر شده است.