این مجموعه توسط یک موسسه یا شخص ناشناس در مشهد و بدون مجوز اسفندیار منفردزاده در مورد انتشار آثار او در این مجموعه منتشر شده است.