صفحه‌ی گرام ۴۵ دور ترانه‌ی «جمعه» (ترانه‌ی متن فیلم «خداحافظ رفیق»)