این آلبوم در هفته‌های بعد از شهریور ۱۳۵۷ منتشر شده است.