تنظیم موسیقی ترانه‌ی میرزا کوچک‌خان
روایت شنیداری قصه‌های ایرانی
شعر و صدای منوچهر آتشی

شعر و صدای منوچهر آتشی

سال ساخت: ۱۳۷۳
موسیقی متن فیلم مستند جنایت مقدس
موسیقی متن فیلم مستند شعر عمل است
ترانه‌ی هلا

ترانه‌ی هلا

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1375
ترانه‌ی بشکن

ترانه‌ی بشکن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1375
ترانه‌ی طلوع کن

ترانه‌ی طلوع کن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1375
ترانه‌ی هلا

ترانه‌ی هلا

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1380
ترانه‌ی بشکن

ترانه‌ی بشکن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1380
ترانه‌ی طلوع کن

ترانه‌ی طلوع کن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1380
ترانه‌ی فصلی دوباره

ترانه‌ی فصلی دوباره

سال ساخت: ۱۳۷۴
ترانه‌ی بهار

ترانه‌ی بهار

سال ساخت: ۱۳۷۴
موسیقی متن نمایش پروانه‌ای در مشت
ترانه‌ی سنگ‌سار

ترانه‌ی سنگ‌سار

سال ساخت: 1375
موسیقی متن فیلم مستند موج و آرامش
ترانه‌ی بی‌تو

ترانه‌ی بی‌تو

سال ساخت: ۱۳۸۰
 ترانه‌ی  سَرُم چون گویی در میدون بِگِرده
ترانه‌ی بزن آتش

ترانه‌ی بزن آتش

سال ساخت: ۱۳۸۵
موسیقی متن فیلم مستند شاهدان چشم‌بندزده