سرود جمهوری

سرود جمهوری

سال ساخت: ۱۳۵۷
سرود کارگر

سرود کارگر

سال ساخت: ۱۳۵۷
سرود بهاران خجسته باد

سرود بهاران خجسته باد

سال ساخت: ۱۳۵۷
سرود من کارگرم

سرود من کارگرم

سال ساخت: ۱۳۵۸