چند نمونه از سازآرایی‌های اسفندیار منفردزاده برای «ارکستر جوانان رادیو ایران»
ترانه‌ی چنگ

ترانه‌ی چنگ

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی دختر دریا

ترانه‌ی دختر دریا

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی خنده‌ی مِی

ترانه‌ی خنده‌ی مِی

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی نازآفرین

ترانه‌ی نازآفرین

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی سپیده‌دم

ترانه‌ی سپیده‌دم

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی خطا مکن

ترانه‌ی خطا مکن

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی داد دل

ترانه‌ی داد دل

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی با من بگو

ترانه‌ی با من بگو

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی خوش‌خبر

ترانه‌ی خوش‌خبر

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی زرگر زمانه

ترانه‌ی زرگر زمانه

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹