موسیقی متن فیلم بیگانه بیا
موسیقی متن فیلم نعره‌ی طوفان
موسیقی متن فیلم جهنم سفید
موسیقی متن فیلم قیصر

موسیقی متن فیلم قیصر

سال ساخت: ۱۳۴۸
موسیقی متن فیلم رقاصه‌

موسیقی متن فیلم رقاصه‌

سال ساخت: ۱۳۴۹
موسیقی متن فیلم رضاموتوری
موسیقی متن فیلم پنجره

موسیقی متن فیلم پنجره

سال ساخت: ۱۳۴۹
موسیقی متن فیلم طوقی

موسیقی متن فیلم طوقی

سال ساخت: ۱۳۴۹
موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق
موسیقی متن فیلم داش آکل

موسیقی متن فیلم داش آکل

سال ساخت: ۱۳۵۰
موسیقی متن فیلم خواستگار
موسیقی متن فیلم بلوچ

موسیقی متن فیلم بلوچ

سال ساخت: ۱۳۵۱
موسیقی متن فیلم تپلی

موسیقی متن فیلم تپلی

سال ساخت: ۱۳۵۱
موسیقی متن فیلم تنگنا

موسیقی متن فیلم تنگنا

سال ساخت: ۱۳۵۱
موسیقی متن فیلم نفرین

موسیقی متن فیلم نفرین

سال ساخت: ۱۳۵۲
موسیقی متن فیلم خاک

موسیقی متن فیلم خاک

سال ساخت: ۱۳۵۲
موسیقی متن فیلم گوزن‌ها
موسیقی متن فیلم طوطی

موسیقی متن فیلم طوطی

سال ساخت: ۱۳۵۴
موسیقی متن فیلم غزل

موسیقی متن فیلم غزل

سال ساخت: ۱۳۵۴
موسیقی متن فیلم ماهی‌ها در خاک می‌میرند
موسیقی متن فیلم چهره‌ی دشمن
موسیقی متن فیلم مهمانان هتل آستوریا