ترانه‌ی توت‌فروش

ترانه‌ی توت‌فروش

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی ورپریده

ترانه‌ی ورپریده

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی انگوری

ترانه‌ی انگوری

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی گل وحشی

ترانه‌ی گل وحشی

سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
ترانه‌ی  بی‌غمِ زمانه

ترانه‌ی بی‌غمِ زمانه

سال اجرا: ۱۳۴۶
چند نمونه از سازآرایی‌های اسفندیار منفردزاده برای «ارکستر جوانان رادیو ایران»
ترانه‌ی چنگ

ترانه‌ی چنگ

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی دختر دریا

ترانه‌ی دختر دریا

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی خنده‌ی مِی

ترانه‌ی خنده‌ی مِی

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی نازآفرین

ترانه‌ی نازآفرین

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی سپیده‌دم

ترانه‌ی سپیده‌دم

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی خطا مکن

ترانه‌ی خطا مکن

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی داد دل

ترانه‌ی داد دل

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی با من بگو

ترانه‌ی با من بگو

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی خوش‌خبر

ترانه‌ی خوش‌خبر

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی زرگر زمانه

ترانه‌ی زرگر زمانه

سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
ترانه‌ی نفرین

ترانه‌ی نفرین

سال ساخت: ۱۳۴۶
ترانه‌ی دست تقدیر

ترانه‌ی دست تقدیر

سال ساخت: ۱۳۴۶
ترانه‌ی غروب آرزوها

ترانه‌ی غروب آرزوها

سال ساخت: ۱۳۴۶
ترانه‌‌ی راز آفرینش

ترانه‌‌ی راز آفرینش

سال ساخت: ۱۳۴۷