ترانه‌ی جمعه

ترانه‌ی جمعه

سال ساخت: ۱۳۴۹ سال اجرا: 1350
ترانه‌ی قصه‌ی لب‌های یخ‌بسته
ترانه‌ی تو بارونی، تو آفتابی
ترانه‌ی نماز

ترانه‌ی نماز

سال ساخت: ۱۳۵۱
ترانه‌ی نماز

ترانه‌ی نماز

سال ساخت: ۱۳۵۱
ترانه‌ی شبانه

ترانه‌ی شبانه

سال ساخت: ۱۳۵۲
ترانه‌ی شبانه‌ی ۲

ترانه‌ی شبانه‌ی ۲

سال ساخت: ۱۳۵۲ سال اجرا: 1357
ترانه‌ی نازلی

ترانه‌ی نازلی

سال ساخت: 1352 سال اجرا: 1396
ترانه‌ی خیال اشرافی

ترانه‌ی خیال اشرافی

سال ساخت: ۱۳۵۴
تنظیم موسیقی ترانه‌ی از تو تنها شدم
ترانه‌ی گنجیشگک‌ اشی‌مشی

ترانه‌ی گنجیشگک‌ اشی‌مشی

سال ساخت: 1353 سال اجرا: 1355
ترانه‌ی کودکانه

ترانه‌ی کودکانه

سال ساخت: ۱۳۵۶
ترانه‌ی شب‌های تهرون

ترانه‌ی شب‌های تهرون

سال ساخت: ۱۳۵۶
ترانه‌ی گریه

ترانه‌ی گریه

سال ساخت: ۱۳۵۶
تنظیم موسیقی ترانه‌ی مشروطه
ترانه‌ی ما را مطلب

ترانه‌ی ما را مطلب

سال ساخت: ۱۳۵۶
ترانه‌ی غریبانه «گریه در رگبار»
ترانه‌ی مرا نترسان دوست

ترانه‌ی مرا نترسان دوست

سال ساخت: ۱۳۵۶ سال اجرا: 1359
ترانه‌ی جمعه برای جمعه

ترانه‌ی جمعه برای جمعه

سال ساخت: 1349 سال اجرا: 1357
روایت تازه‌ی اسفندیار منفردزاده از ترانه‌ی نجواها

روایت تازه‌ی اسفندیار منفردزاده از ترانه‌ی نجواها

سال ساخت: پاییز ۱۳۵۷ (سرایش شعر و ساخت آهنگ بر آن) سال اجرا: ۱۳۹۹ (تنظیم برای صدای بازمانده از فرهاد و ضبط موسیقی)
ترانه‌ی وحدت

ترانه‌ی وحدت

سال ساخت: ۱۳۵۷
ترانه‌ی پریا

ترانه‌ی پریا

سال ساخت: ۱۳۶۰ سال اجرا: 1380
تنظیم موسیقی ترانه‌ی میرزا کوچک‌خان
ترانه‌ی هلا

ترانه‌ی هلا

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1375
ترانه‌ی بشکن

ترانه‌ی بشکن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1375
ترانه‌ی طلوع کن

ترانه‌ی طلوع کن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1375
ترانه‌ی هلا

ترانه‌ی هلا

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1380
ترانه‌ی بشکن

ترانه‌ی بشکن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1380
ترانه‌ی طلوع کن

ترانه‌ی طلوع کن

سال ساخت: ۱۳۷۳ سال اجرا: 1380
ترانه‌ی فصلی دوباره

ترانه‌ی فصلی دوباره

سال ساخت: ۱۳۷۴
ترانه‌ی بهار

ترانه‌ی بهار

سال ساخت: ۱۳۷۴
ترانه‌ی سنگ‌سار

ترانه‌ی سنگ‌سار

سال ساخت: 1375
ترانه‌ی بی‌تو

ترانه‌ی بی‌تو

سال ساخت: ۱۳۸۰
ترانه‌ی بزن آتش

ترانه‌ی بزن آتش

سال ساخت: ۱۳۸۵
ترانه‌ی سکوت

ترانه‌ی سکوت

سال ساخت: ۱۳۸۸
ترانه‌ی  آی آدم‌ها

ترانه‌ی آی آدم‌ها

سال ساخت: ۱۳۹۰
ترانه‌ی زن

ترانه‌ی زن

سال ساخت: 1399